Economer Oy tietosuojaseloste

Päivitetty: 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Economer Oy
Astrakanintie 13
05200 Rajamäki
2792170-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pasi Tilander
pasi.tilander@economer.fi

3. Tietosuojavastaava

Ei nimetty

4. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

5. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkuuksien hallinta

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen toimialaluokka
 • Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

8. Rekisterin käsittelyn peruste

Rekisterin käsittelyn perusteena on EU :n tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 artiklan 6 kohdan 1 alakohdat:

 1. a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
 2. Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
 3. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 4. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellytetään rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tarvittaessa tietoja viranomaisille.

11. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueiden ulkopuolelle.

12. Tietojen säilytys

Rekisteristä tuhotaan henkilötiedot asiakassuhteen päätyttyä. Tiedot tuhotaan manuaalisesti/automaattisesti. Tietojen tuhoaminen ATK-varmenteilta tapahtuu normaalin varmistuskierron yhteydessä.

13. Automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käsitellä automaattisesti eikä tiedoille suoriteta profilointia.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen ylläpidettävä ja käsiteltävä aineisto. Rekisteri säilytetään lukollisessa kaapissa, johon pääsy on rajoitettu.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekisteröidään. Rekisteri on varmistettu. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Rekisteröidyn oikeudet

15. Suostumuksen peruuttaminen

Suostumuksen peruuttaminen tulee tehdä kirjallisella pyynnöllä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (kohta 2.). Suostumuksen peruuttajan tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä.

16. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallinen tarkastuspyyntö rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (kohta 2.). Tiedot luovutetaan ainoastaan tarkastuspyynnö ssä ilmoitetulle henkilölle. Tietojen vastaanottajan tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä. Tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa.

17. Oikeus vaatia tietojen täydennystä- ja korjaamista

Tietojen täydennys- ja korjauspyyntö tulee toimittaa kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (kohta 2.). Pyynnössä tulee ilmoittaa oikeat tiedot, joilla halutaan korvata väärät tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyn tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä.

18. Oikeus tietojen poistoon

Tietojen poistamisessa noudatetaan toimialaa koskevaa lainsäädäntöä.

19. Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tai vastustaminen tai tietojen siirtämisen vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (kohta 2.).

20. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröityä informoidaan vakavan tietosuojaloukkauksen tilanteessa rekisterissä olevien yhteystietojen perusteella.

21. Muut mahdolliset oikeudet (oikeus siirtää tiedot)

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot.

22. Tietosuojaa valvova viranomainen

Rekisteröidyn oikeuksien valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu, johon rekisteröity voi olla tarvittaessa yhteydessä. Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI
Verkkosivu: www.tietosuoja.fi